เนื้อหา

 ทรัพยากรสารสนเทศ : Information Resources

ข้อมูลทรัพยากรที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1. หนังสือ

 • หนังสือภาษาไทย                             35,356  ชื่อเรื่อง       91,341  เล่ม
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ                    5,587  ชื่อเรื่อง        7,057   เล่ม
 • อ้างอิง                                                 4,820  ชื่อเรื่อง        9,371   เล่ม
 • วิทยานิพนธ์                                        2,084  ชื่อเรื่อง        3,410   เล่ม
 • วิจัย                                                     2,287  ชื่อเรื่อง        2,810   เล่ม
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล                                    4,012  ชื่อเรื่อง        5,944   เล่ม
 • นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน        2,372  ชื่อเรื่อง       4,039   เล่ม
 • เอกสารห้องจดหมายเหตุ                       146   ชื่อเรื่อง          242    เล่ม

2. วารสาร/เอกสาร

 • วารสารภาษาไทย                                  297     ชื่อเรื่อง
 • วารสารภาษาต่างประเทศ                        56      ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทย                           16      ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ                 2        ชื่อเรื่อง
 • จุลสาร                                                  50      ฉบับ
 • กฤตภาค                                               1        ฐาน

3. โสตทัศนวัสดุ

 • ซีดีรอม                                                527    รายการ
 • วีดิทัศน์                                             1,753    รายการ

4. ฐานข้อมูลออนไลน์

 • ฐานข้อมูลเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)   442,106  รายการ
 •  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ภาษาไทย)   :               2  ฐาน
 •  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ภาษาต่างประเทศ)   :   3  ฐาน
  iG Publishing (ซื้อขาด)                                1  ฐาน
  eBrary                                                           1  ฐาน
  World Scientific eBooks(ซื้อขาด)              1  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์   :                                        1  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฤตภาค   :                                                        1  ฐาน
 • วารสารไทยออนไลน์   :                                                   1  ฐาน

5. ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.บอกรับ)                   14  ฐาน

 • ABI Inform Complete                                  
 • ACM Digital Library                                     
 • ProQuest Dissertations & Theses               
 • SpringerLink -Journal                                 
 • Web of Science                                           
 • ACS : American Chemical Society Journal  
 • Academic Search Complete                       
 • Communication & Mass Media Complete   
 • Computers & Applied Sciences Complete  
 • (EBSCO Host - Academic Package)          
 • Education Research Complete                   
 • H.W.Wilson                                               
 • Emerald Management                                
 • ScienceDirect                                             

 หมายเหตุ: ข้อมูล มีนาคม 2560