เนื้อหา

 

ทรัพยากรสารสนเทศ : Information Resources

ข้อมูลทรัพยากรที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1. หนังสือ

 • หนังสือภาษาไทย                             34,737  ชื่อเรื่อง       89,971  เล่ม
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ                    5,384  ชื่อเรื่อง        6,833   เล่ม
 • อ้างอิง                                               4,813  ชื่อเรื่อง        9,359   เล่ม
 • วิทยานิพนธ์                                        2,038  ชื่อเรื่อง        3,364   เล่ม
 • วิจัย                                                   2,210  ชื่อเรื่อง        2,731   เล่ม
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล                                    4,001  ชื่อเรื่อง        5,922   เล่ม
 • นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน          2,346  ชื่อเรื่อง       4,001   เล่ม
 • เอกสารห้องจดหมายเหตุ                        143   ชื่อเรื่อง          237    เล่ม

2. วารสาร/เอกสาร

 • วารสารภาษาไทย                                  297     ชื่อเรื่อง
 • วารสารภาษาต่างประเทศ                        56      ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทย                           16      ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ                 2        ชื่อเรื่อง
 • จุลสาร                                                  50      ฉบับ
 • กฤตภาค                                               1        ฐาน

3. โสตทัศนวัสดุ

 • ซีดีรอม                                                527    รายการ
 • วีดิทัศน์                                             1,753    รายการ

4. ฐานข้อมูลออนไลน์

 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (ฉบับเต็ม) ThaiLis        1,565  รายการ
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.บอกรับ)                   14  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์                            1  ฐาน
 • ABI Inform Complete                                  1  ฐาน
 • ACM Digital Library                                     1  ฐาน
 • ProQuest Dissertations & Theses               1  ฐาน
 • SpringerLink -Journal                                  1  ฐาน
 • Web of Science                                           1  ฐาน
 • ACS : American Chemical Society Journal   1  ฐาน
 • Academic Search Complete                        1  ฐาน
 • Communication & Mass Media Complete   1  ฐาน
 • Computers & Applied Sciences Complete  1  ฐาน
 • (EBSCO Host - Academic Package)          1  ฐาน
 • Education Research Complete                   1  ฐาน
 • H.W.Wilson                                                 1  ฐาน
 • Emerald Management                                1  ฐาน
 • ScienceDirect                                             1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย (บอกรับเอง)                1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาต่างประเทศ (บอกรับเอง)       3  ฐาน
 • iG Publishing (ซื้อขาด)                                1  ฐาน
 • eBrary                                                         1  ฐาน
 • World Scientific eBooks(ซื้อขาด)                 1  ฐาน

 หมายเหตุ: ข้อมูล ตุลาคม 2559