p-book-03

แนะนำการใช้หอสมุด


1.การสืบค้น : OPAC

     OPAC หรือ Web OPAC (Online Public Access Catalog-OPAC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายการบรรณานุกรม ซึ่งหน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศต่างๆ ได้จัดให้บริการ เพื่อเป็นเครื่องช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ ในการค้นหาหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     ซึ่งเมื่อค้นและได้รายการสิ่งพิมพ์ที่ต้องการแล้ว ก็สามารถไปหยิบตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดหรือแหล่งบริการที่สิ่งพิมพ์ฉบับนั้นจัดเก็บอยู่
     ส่วนการค้นหานั้น ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน สามารถทำได้อย่างง่ายๆ เช่น ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ หรือเลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการค้นหาด้วยบัตรรายการ เพียงแต่ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ภายในศูนย์วิทยบริการ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอดเวลา.

สืบค้น OPAC <คู่มือสืบค้น OPAC>

การยืมต่อ : RENEW

 ระบบบริการสมาชิกหอสมุด ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อรายการทรัพยากรที่ถูกยืมด้วยตนเอง โดยผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ด้วยต้นเองโดยไม่ต้องมาติดต่อที่หอสมุด.

**ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อเนื่องได้ 1 ครั้งต่อจำนวน 1 เล่ม**

<คู่มือยืมต่อ RENEW>

ระบบ VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network)
เป็นระบบเครือข่าย ภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล
มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูลเหมาะสำ หรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network
นอกจากนี้ยังสามารถกำ หนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตินอกบริษัทฯ ยังสามารถ login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้

URL : sslvpn.bru.ac.th
**คู่มือการใช้งาน**