ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้ฐานข้อมูลของ China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

ฐานข้อมูลของ China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge
Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เปิดให้
เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Journals
Full-text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral Dissertations
Full-text Database และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

1. ฐานข้อมูล Academic Fucus

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสาร
โดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน
(27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

URL: http://cstm.cnki.net/stmt

2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database

รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง / 61 ล้านบทความ

URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

3. ฐานข้อมูล China Masters’ Theses Full-text Database

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน
มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน
มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online

เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย
พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

URL: http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

— สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับการใช้งานได้ที่ —
http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar

แชร์ข่าวนี้