บริการ

บริการยืมคืน

งานบริการยืม-คืนให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่หอสมุดกำหนด ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากหอสมุดจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศก่อนที่จะยืมออกนอกหอสมุด
ในขณะที่ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในความครอบครองของผู้ยืมต้องรับผิดชอบกรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดสูญหายด้วยเหตุใดก็ตามผู้ยืมต้องชำระค่าซ่อมตามที่หอสมุดเห็นสมควร
ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาให้ยืม หากส่งคืนเกินกว่ากำหนดเวลาจะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่หอสมุดกำหนด

การสมัครเป็นสมาชิกและทำบัตรหอสมุด ติดต่อได้ที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 พร้อมหลักฐาน ดังนี้
อาจารย์ , ข้าราชการ , บุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน
นักศึกษา
– บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน(กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา)
– ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน
บุคคลภายนอก ประเภท ข <คำอธิบายบุคคลภายนอก>
– บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมชำระค่าบำรุงรายปี และค่าประกันของเสียหาย

การหมดอายุการเป็นสมาชิกหอสมุด
อาจารย์ , ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
– บัตรสมาชิกหอสมุดจะหมดตามอายุบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษา
– เมื่อสิ้นสุด 1 ภาคการศึกษา
บุคคลภายนอก ประเภท ข
– นับจากวันที่ได้ทำการสมัครสมาชิก 1 ปี (วันหมดอายุบัตรแสดงในบัตรสมาชิก)

กำหนดการต่ออายุสมาชิก
การทำบัตรสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกหอสมุด ต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน มาต่ออายุบัตร สมาชิกหอสมุดทุกภาคการศึกษา ระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกตั้งแต่เปิดภาคเรียนหรือภายในเวลา 1 เดือน หรือตามที่หอสมุดกำหนด

ขั้นตอนการยืม–คืน
– ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
– การยืมหนังสือทุกครั้งต้องยืมด้วยตนเองและห้ามนำบัตรสมาชิกผู้อื่นใช้ยืมหนังสือ
– หนังสือชื่อเดียวกันผู้แต่งคนเดียวกันยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และยืมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


ประเภทสิ่งพิมพ์/วัสดุ

ประเภทของผู้ใช้บริการ

สิทธิการยืม/วัน

ค่าปรับ

1. หนังสือ

   – หนังสือทั่วไป

   – วิทยานิพนธ์

   – เอกสารวิจัย

   – สิ่งพิมพ์รัฐบาล

นักศึกษาภาคปกติ/กศ.บป.

5 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

นักศึกษา ป.บัณฑิต

5 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

7 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)

10 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

บุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

5 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ

10 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

ข้าราชการพลเรือน/ลูกจ้างประจำ

10 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

อาจารย์สัญญาจ้าง

10 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

อาจารย์ประจำ

20 เล่ม / 120 วัน

5 / วัน

บุคคลภายนอก ประเภท ข

3 เล่ม / 7 วัน

10 / วัน

2. สื่อโสตทัศนวัสดุ

   – เทปคาสเซ็ท

   – เทปวีดีทัศน์

   – วีซีดี / ดีวีดี

 

อาจารย์

 

2 รายการ / 7 วัน

 

5 / วัน

3. หนังสืออ้างอิง

ให้ใช้ภายใน
หอสมุดเท่านั้น

 

 

4. วารสาร

5. หนังสือพิมพ์

6. จุลสาร

7. กฤตภาค


การยืมต่อ
เมื่อครบกำหนดส่งหนังสือ ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมหนังสือต่อได้อีก 1 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ์

อัตราค่าปรับ
หนังสือที่ส่งเกินกำหนด จะต้องชำระค่าปรับวันละ 5 บาท / เล่ม / วัน ส่งก่อนกำหนดได้

กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้หรือสูญหายผู้ยืมต้องซื้อทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาเดียวกันและค่าดำเนินการเล่มละ 50 บาท กรณีที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการหรือเอกชนจัดพิมพ์เผยแพร่และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะต้องชำระเงินชดใช้เป็นจำนวนอย่างน้อย 2 เท่า ของราคาปัจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้นและค่าดำเนินการเล่มละ 50 บาท

ผู้กระทำผิดตามระเบียบข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์การยืม หากเป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบการศึกษามหาวิทยาลัยจะงดออกหลักฐานการจบการศึกษาให้จนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อย