บริการ

บริการโสตทัศนูปกรณ์

งานบริการแบบสื่อประสม มีหลายรูปแบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ หลากหลายรูปแบบอาทิ ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งความสนใจ ช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้รวดเร็ว จำได้นาน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีมิติ
สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อหรือวัสดุ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้ ตามที่ต้องการดังนี้
ซีดีรอม :CD-ROM หมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ไว้ในแผ่นเดียวกัน ใช้กับเครื่องอ่านซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์
วีดิทัศน์ :VC หมายถึง ม้วนวิดีโอเทปที่เก็บสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง ไว้ในแถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอเทป
เทปคาสเซ็ท :TC หมายถึง ม้วนเทปคาสเซ็ทที่เก็บเฉพาะสัญญาณเสียงไว้ใน แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้กับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท
วีดีโอ-ซีดี :VCD หมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บสัญญาณภาพ, ภาพเคลื่อนไหว และสัญญาณเสียง ไว้ในแผ่นเดียวกัน สามารถใช้กับเครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และเครื่องอ่านซีดีรอมได้
แผ่นดิสก์ :DISK หมายถึง แผ่น Floppy Disk ขนาด 3/4 นิ้ว ใช้ประกอบกับ หนังสือในสำนักหอสมุด ใช้กับเครื่องอ่าน Floppy Drive (A:) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซีดี :CD หมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บเฉพาะสัญญาณเสียง เพียงอย่างเดียวไว้ในแผ่นCD ใช้กับเครื่องเล่นซีดี วีซีดี ดีวีดี และเครื่องอ่านซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ และหรือเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสดุ และส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจำลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนำไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนต์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นต้น ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยภาพรวมแล้ว สื่อโสตทัศน์มีข้อดีคือมีความน่าสนใจ เป็นสื่อที่คงทนถาวร นำมาใช้ได้บ่อยครั้ง และสามารถคัดลอกเพื่อนำไปใช้ที่อื่นได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดคือต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งบางประเภทมีราคาแพง และต้องมีความรู้ในการใช้ และจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงาน