ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศของ สกอ.

     ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์บริการความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยจัดทรัพยากรไว้สำหรับบริการ การเรียนรู้ ประกอบด้วย หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ การบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนวัสดุ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที หรือการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าถึงสารสนเทศและความรู้จากศูนย์วิทยบริการและแหล่งบริการสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ศูนย์วิทยบริการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น กอปรกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดตัวชี้วัดให้ห้องสมุดต้องจัดอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เอกสารอบรม : ทักษะการสืบค้น , Google search , searching online , วารสารนานาชาติ , ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

แชร์ข่าวนี้