เกี่ยวกับ

ทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือ

 • หนังสือภาษาไทย                             37,222  ชื่อเรื่อง       96,011  เล่ม
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ                   6,208  ชื่อเรื่อง        7,816  เล่ม
 • อ้างอิง                                              4,857  ชื่อเรื่อง        9,468  เล่ม
 • วิทยานิพนธ์                                      2,143  ชื่อเรื่อง        3,479  เล่ม
 • วิจัย                                                  2,498  ชื่อเรื่อง        3,028  เล่ม
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล                                 4,028  ชื่อเรื่อง        5,967  เล่ม
 • นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน      2,761  ชื่อเรื่อง        4,577  เล่ม
 • เอกสารห้องจดหมายเหตุ                     149  ชื่อเรื่อง          271  เล่ม

2. วารสาร/เอกสาร

 • วารสารภาษาไทย                            350  ชื่อเรื่อง
 • วารสารภาษาต่างประเทศ                  43  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทย                      16  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ           2  ชื่อเรื่อง
 • จุลสาร                                                50  ฉบับ
 • ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (บอกรับเอง)   1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล e-Magazine (บอกรับเอง)    1  ฐาน

3. โสตทัศนวัสดุ

 • ซีดีรอม                                             527  รายการ
 • วีดิทัศน์                                          1,753  รายการ

ฐานข้อมูลออนไลน์

 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (ฉบับเต็ม) ThaiLIS   458,307  รายการ
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.บอกรับ)    11  ฐาน
  1. ABI Inform Complete                  1  ฐาน
  2. ACM Digital Library                    1  ฐาน
  3. ProQuest Dissertations & Theses   1  ฐาน
  4. SpringerLink -Journal                 1  ฐาน
  5. Web of Science                              1  ฐาน
  6. ACS : American Chemical Society Journal  1  ฐาน
  7. Academic Search Complete        1  ฐาน
  8. EBSCO Discovery Service Plus Full Text   1  ฐาน
  9. Education Research Complete   1  ฐาน
  10. H.W. Wilson (12 Subjects)       1  ฐาน
  11. Emerald Management (EM92)   1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย (บอกรับเอง)   2  ฐาน
  – 2ebook.com                                    1  ฐาน
  – E-Book (vlcloud)                           1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาต่างประเทศ (บอกรับเอง)    3  ฐาน
  – iG Publishing                                1  ฐาน
  – eBrary                                            1  ฐาน
  – World Scientific eBooks             1  ฐาน
  – ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ (บอกรับเอง)   1  ฐาน