เกี่ยวกับ

ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

1. เมื่อจะออกจากหอสมุด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือทุกครั้ง
2. เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ หรือวารสารเสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ที่เดิม
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในหอสมุด
4. ห้ามสูบบุหรี่ในหอสมุด
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
6. ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนหนังสือและสิ่งพิมพ์ของหอสมุด
7. อย่าวางของมีค่าไว้ตามโต๊ะ หรือฝากไว้ที่ที่รับฝากของ ถ้าหากเกิดสูญหาย ทางหอสมุดจะไม่รับผิดชอบ
8. ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย