เกี่ยวกับ

ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

1. เมื่อจะออกจากหอสมุด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือทุกครั้ง
2. เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ หรือวารสารเสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ที่เดิม
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในหอสมุด
4. ห้ามสูบบุหรี่ในหอสมุด
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
6. ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนหนังสือและสิ่งพิมพ์ของหอสมุด
7. อย่าวางของมีค่าไว้ตามโต๊ะ หรือฝากไว้ที่ที่รับฝากของ ถ้าหากเกิดสูญหาย ทางหอสมุดจะไม่รับผิดชอบ
8. ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย


การให้บริการแต่ละชั้น

ชั้นที่ 1

Ø บริการยืม-คืน 
บริการสมัคร / ต่ออายุสมาชิก / รับรองการปลดหนี้ 
Ø บริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น 
Ø บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
บริการกฤตภาคและจุลสาร 
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่ม 
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
Ø สืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)

ชั้นที่ 2

Ø บริการหนังสือทั่วไป ปีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน 
000  เบ็ดเตล็ด , 100  ปรัชญา , 200  ศาสนา , 
300  สังคมศาสตร์ , 400  ภาษา , 500  วิทยาศาสตร์ ,
600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , 700  ศิลปะและการบันเทิง
Ø หนังสือสำหรับเยาวชน
Ø บริการถ่ายเอกสาร (เอกชนดำเนินการ) 
Ø สืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)

ชั้นที่ 3

Ø บริการหนังสือทั่วไป ปีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน 
800  วรรณคดี, 
900  ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ 
Øบริการหนังสือภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900
Ø นวนิยาย , เรื่องสั้น  
Ø บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริการอินเตอร์เน็ต 
บริการฐานข้อมูลซีดี-รอม , มัลติมิเดีย 
Ø สืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)

ชั้นที่ 4

Ø บริการหนังสือทั่วไป ปีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2530 – 2539 
000 เบ็ดเตล็ด , 100 ปรัชญา , 200 ศาสนา ,
300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษา , 500 วิทยาศาสตร์ ,
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , 700 ศิลปะและการบันเทิง,
800 วรรณคดี , 900 ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
Ø บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Ø บริการหนังสือวิทยานิพนธ์
Ø บริการหนังสือวิจัย
Ø บริการหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล
Ø สืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)

ชั้นที่ 5

Ø ห้องสมุดกฎหมาย หมวด 340 – 349.99 
Ø หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Ø สืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)

ชั้นที่ 6

Ø บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
Ø บริการวิดีทัศน์
Ø ห้องประชุม


สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทสิ่งพิมพ์/วัสดุ

ประเภทของผู้ใช้บริการ

สิทธิการยืม/วัน

ค่าปรับ

1. หนังสือ

   – หนังสือทั่วไป

   – วิทยานิพนธ์

   – เอกสารวิจัย

   – สิ่งพิมพ์รัฐบาล

นักศึกษาภาคปกติ/กศ.บป.

5 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

นักศึกษา ป.บัณฑิต

5 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

7 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)

10 เล่ม / 7 วัน

5 / วัน

บุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

5 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ

10 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

ข้าราชการพลเรือน/ลูกจ้างประจำ

10 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

อาจารย์สัญญาจ้าง

10 เล่ม / 30 วัน

5 / วัน

อาจารย์ประจำ

20 เล่ม / 120 วัน

5 / วัน

บุคคลภายนอก ประเภท ข

3 เล่ม / 7 วัน

10 / วัน

2. สื่อโสตทัศนวัสดุ

   – เทปคาสเซ็ท

   – เทปวีดีทัศน์

   – วีซีดี / ดีวีดี

 

อาจารย์

 

2 รายการ / 7 วัน

 

5 / วัน

3. หนังสืออ้างอิง

ให้ใช้ภายใน
หอสมุดเท่านั้น

 

 

4. วารสาร

5. หนังสือพิมพ์

6. จุลสาร

7. กฤตภาค