ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

รายละเอียด : ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวรางคณา นันธิโย โทร: 02 769 3888 แฟกซ์:02 379 5182 e-mail: helpdesk@book.co.th

แชร์ข่าวนี้