ข่าวประชาสัมพันธ์

การยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ISAN University Library Network : ISANULINET

สมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”๑๖ หน่วยงาน จัดประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อสร้างข่ายงานความร่วมมือพัฒนาการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานและให้การต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ นามน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับและยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกๆมหาวิทยาลัย จริงแล้วภารกิจของเครือข่ายห้องสมุดมีความสำคัญในการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกัน จากการรายงานจะเห็นได้ว่ามีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายหรือที่เราเรียกว่า (ISAN University Library Network : ISANULINET)

นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวว่า ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นในโครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและช่วยเหลือกันในด้านการดำเนินงานห้องสมุดในภาคอีสาน โดย สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนห้องสมุดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในภาคอีสาน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันจัดตั้งข่ายงาน ซึ่งทุกห้องสมุดยินดีเข้าร่วมข่ายงานฯ และร่วมกันดำเนินงานมาจนปัจจุบันรวมเวลา ๓ ปีเศษ โครงการจัดตั้งข่ายงานฯมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างข่ายงานความร่วมมือพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (การยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่าย) เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายได้ใช้ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน ที่ครอบคลุมและหลากหลายให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในข่ายงานรวมทั้งสิ้น ๑๖ ห้องสมุด ๑๖ สถาบัน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๒. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

๓. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๖. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๗. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๘. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๙. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑๐. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๑๑. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๑๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๑๓. ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๑๔. กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

๑๕. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

๑๖. หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา

แชร์ข่าวนี้