ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 78 แห่ง เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล เพื่อให้บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยได้ นั้น

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียด: ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ
ระยะเวลาเปิดทดลอง: ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน
URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
ผู้ประสานงาน: คุณวรางคณา นันธิโย โทร. 0 2769 3888 email: helpdesk@book.co.th

2. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO)
รายละเอียด: เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Completeเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ
ระยะเวลาเปิดทดลอง: ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน Shorten
URL : https://goo.gl/FWY1JH
ผู้ประสานงาน: คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร. 081 258 3333 email: vongthipar@EBSCO.COM

แชร์ข่าวนี้