ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO : EDS (EBSCO Discovery Service)


ด้วย บริษัท EBSCO Publishing และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS 78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

**ให้สามารถค้นข้อมูลจากที่เดียวเจอ (ช่องทางนี้สามารถเข้าใช้ได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องผ่าน VPN)**

เข้าใช้งานได้ที่ URL : http://search.ebscohost.com เลือก Ebsco Discovery Service

หรือเข้าใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ www.lib.bru.ac.th เลือก Single Search : EDS (คู่มือการใช้งาน)     การเข้าใช้งานฐานข้อมูล EBSCO eBook
เข้าใช้งานได้ที่ URL : http://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection (คู่มือการใช้งาน)

 

แชร์ข่าวนี้