ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ)

ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการติดตั้งประตูอัตโนมัติเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการ และเพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ ทางหอสมุดจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้บริการหอสมุด กรุณาพกบัตรสมาชิกหอสมุดหรือบัตรนักศึกษาทุกครั้งเพื่อใช้สแกนประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้
◦ประตูเข้า-ออกหอสมุดอัตโนมัติ

◦บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด
1. อาจารย์/บุคลากร : ติดต่อขอบาร์โค๊ท ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1
2. นักศึกษา : ติดต่อขอทำบัตรใหม่ ณ ธนาคารที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
3. บุคคลภายนอก : แลกบัตรประจำตัว เพื่อแลกบัตรเข้าหอสมุด

หมายเหตุ บัตรสมาชิกไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้เพื่อเข้า-ออก หรือ ยืมทรัพยากรสนเทศของหอสมุดได้
•โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่พกบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น
•กรณีบาร์โค้ดไม่คมชัดหรือชำรุด สามารถติดต่อขอบาร์โค้ดใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

แชร์ข่าวนี้