ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.- 21 ก.พ. 2564


»
ห้องสมุดขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ : Service time change ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2564

     วันจันทร์ – วันอาทิตย์   เวลา  8.30 – 16.30 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3
     1. การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในสัปดาห์ที่ 12 ถึงสัปดาห์ที่ 15
ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) สลับกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ดังนี้
          1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4
               – เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)สัปดาห์ที่ 12 และ สัปดาห์ที่ 14
               – เรียนในชั้นเรียน (Onsite) สัปดาห์ที่ 13 และ สัปดาห์ที่ 15
          1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
               – เรียนในชั้นเรียน (Onsite)ในสัปดาห์ที่ 12 และ สัปดาห์ที่ 14
               – เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)สัปดาห์ที่ 13 และสัปดาห์ที่ 15
     2. การสอบปลายภาค ให้นักศึกษาเข้าสอบตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

      ทั้งนี้หากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19)
มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้ทราบถึงมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

» ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องสมุด New Normal เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค โดยมีการปรับรูปแบบการใช้บริการใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

» ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ใช้บริการ
» ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง
» เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และนั่งตามที่ที่จัดเตรียมไว้ งดเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์

โปรดช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความปรารถนาดีจากห้องสมุด

ขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

***********************************************
» ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและตรวจสอบสถานะวันกำหนดส่งคืน , ค่าปรับ

ได้ที่ http://opac.bru.ac.th
คู่มือสืบค้น OPAC  ,  คู่มือยืมต่อออนไลน์

เลือกระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ โดยใช้เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา/เลขสมาชิก เข้าใช้งานระบบ

**รหัสมาชิกและรหัสผ่านเข้าใช้คือตัวเลขตัวเดียวกัน**

» ห้องสมุดทำการต่ออายุหนังสือเกินกำหนดส่งให้ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือไป
โดยจะยกเว้นค่าปรับให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศ

» นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบค้างส่ง/ค่าปรับ
สามารถยื่นเอกสารได้ที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุด
ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

**ขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

***********************************************
» แจ้งนักศึกษาและผู้ใช้บริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Facebook : BruLibrary
หากต้องการติดต่อ Admin ใน Inbox Messenger Facebook กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1. รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิก
2. ชื่อ-สกุล
3. ปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการติดต่อ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อ กรุณาให้ข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แชร์ข่าวนี้