ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาส่งคืนหนังสือและไม่คิดค่าปรับ ระหว่างวันที่ 4-15 ม.ค. 2564


»
ห้องสมุดขยายเวลาส่งคืนหนังสือและไม่คิดค่าปรับ : Extend return book ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2564
ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ จึงได้ยกระดับการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว
โดยประกาศงดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งหนังสือ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2564
**หากมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน

***********************************************
»
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและตรวจสอบสถานะวันกำหนดส่งคืน , ค่าปรับ
ได้ที่ http://opac.bru.ac.th
คู่มือสืบค้น OPAC  ,  คู่มือยืมต่อออนไลน์

เลือกระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ โดยใช้เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา/เลขสมาชิก เข้าใช้งานระบบ

**รหัสมาชิกและรหัสผ่านเข้าใช้คือตัวเลขตัวเดียวกัน**

» ห้องสมุดทำการต่ออายุหนังสือเกินกำหนดส่งให้ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือไป
โดยจะยกเว้นค่าปรับให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศ

» นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบค้างส่ง/ค่าปรับ
สามารถยื่นเอกสารได้ที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุด
ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

**ขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

***********************************************
» แจ้งนักศึกษาและผู้ใช้บริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Facebook : BruLibrary
หากต้องการติดต่อ Admin ใน Inbox Messenger Facebook กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1. รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิก
2. ชื่อ-สกุล
3. ปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการติดต่อ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อ กรุณาให้ข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แชร์ข่าวนี้