เกี่ยวกับ

การให้บริการแต่ละชั้น

การบริการ
ชั้นที่ 1 > บริการยืม-คืน
    – ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
    – สมัคร/ต่ออายุสมาชิก
    – รับรองการปลดหนี้
> บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
> บริการยืมระหว่างห้องสมุด
> บริการแท๊บเล็ต

> บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)
ชั้นที่ 2 > บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 000 – 700 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
> บริการหนังสือเยาวชน
> บริการหนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็ก
> บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)
ชั้นที่ 3 > บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 800 – 900 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
> บริการหนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ หมวด 000 – 900
> บริการหนังสือเรื่องสั้น
> บริการหนังสือนวนิยาย
> บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์
> บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)
ชั้นที่ 4 > บริการหนังสือเก่าทั่วไปภาษาไทย หมวด 000 – 900 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 – 2530
> บริการหนังสือวิทยานิพนธ์
> บริการหนังสือวิจัย
> บริการหนังสืออ้างอิง
> บริการหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล
> บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)
ชั้นที่ 5 > บริการห้องสมุดพยาบาล
    – หนังสือพยาบาล หมวด 610 – 619
> บริการห้องสมุดกฎหมาย
    – หนังสือกฎหมาย หมวด 340 – 349
    – หนังสืออ้างอิงกฎหมาย
    – วารสารกฎหมาย
> บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
> บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)
ชั้นที่ 6 > บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
> บริการชมวิดีทัศน์
> บริการห้องประชุม
> บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)