เกี่ยวกับ

ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดิมชื่อ หอสมุดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เมื่อ พ.ศ. 2514  โดยหอสมุดครั้งแรกตั้งอยู่ที่ชั้น  1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1)  มีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด

ปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหอสมุดที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เป็นอาคารเฉพาะหอสมุด ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต


ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์”


ปี พ.ศ.2538 หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สำนักวิทยบริการ”


ปี.พ.ศ. 2540-2541 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 35,520,000 บาท สร้างอาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ ลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,629 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2540 ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แห่ง ว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” จึงเป็นชื่อของอาคารหลังนี้มาจนกระทั่งปัจจุบัน


ปี พ.ศ. 2542-2547 สำนักวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2542 โดยเปิดให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Teach Library System) เป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูป พัฒนาเพื่อการใช้งาน กับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University หรือ Virginia Teach Library System มีการบูรณาการโมดูลพื้นฐานสำหรับห้องสมุด VTLS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ชุดองค์ประกอบ (Modules) ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 4 Module ดังนี้

1. งานค้นคืนสารสนเทศ OPAC Module (Online Publie Access Catalog)
2. งานค้นคืนสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์ (Web Gateway Module)
3. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการสารสนเทศ (Cataloging Module)
4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module)


วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากการเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้โครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน ใหม่ โดยกำหนดให้มี “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”ประกอบด้วยหน่วยงาน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ แต่มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแล 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3. ศูนย์งานเทคโนโลยีการศึกษา

หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการ” สังกัดหน่วยงาน “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”