เกี่ยวกับ

 1. หนังสือ
 • หนังสือภาษาไทย                             39,859  ชื่อเรื่อง   104,703  เล่ม
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ                   6,781  ชื่อเรื่อง        8,787  เล่ม
 • อ้างอิง                                             4,885  ชื่อเรื่อง        9,629  เล่ม
 • วิทยานิพนธ์                                       2,391  ชื่อเรื่อง        3,718  เล่ม
 • วิจัย                                                  2,798  ชื่อเรื่อง        3,341  เล่ม
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล                                  4,163  ชื่อเรื่อง        6,190  เล่ม
 • นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน        2,860  ชื่อเรื่อง       4,721  เล่ม
 • เอกสารห้องจดหมายเหตุ                      210  ชื่อเรื่อง           406  เล่ม

 1. วารสาร หนังสือพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
 • วารสารภาษาไทย                             281  ชื่อเรื่อง
 • วารสารภาษาต่างประเทศ                  24  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทย                      12  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ             2  ชื่อเรื่อง
 • ซีดีและดีวีดี                                  1,134  ชื่อเรื่อง
 • วิดีโอ                                                50  ชื่อเรื่อง

 1. ฐานข้อมูลออนไลน์
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (ฉบับเต็ม) ThaiLis
  –  วิทยานิพนธ์         1,931  รายการ
  –  บทความ                 451  รายการ
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.บอกรับ)         9  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์                  1  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์                  1  ฐาน
 • ฐาน E-magazine                                 1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย         2  ฐาน
  –  2ebook
  –  vlcloud
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาต่างประเทศ      3  ฐาน
  –   iG Publishing
  –   eBrary
  –   World Scientific eBooks
 • หมายเหตุ    ข้อมูล : กันยายน 2563