เกี่ยวกับ

 1. หนังสือ
 • หนังสือภาษาไทย          37,891  ชื่อเรื่อง       98,579  เล่ม
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ          6,217  ชื่อเรื่อง         7,831  เล่ม
 • อ้างอิง         4,834  ชื่อเรื่อง        9,484  เล่ม
 • วิทยานิพนธ์          2,143  ชื่อเรื่อง        3,479  เล่ม
 • วิจัย           2,498  ชื่อเรื่อง        3,028  เล่ม
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล          4,026  ชื่อเรื่อง       5,964  เล่ม
 • นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน            2,793  ชื่อเรื่อง       4,615  เล่ม
 • เอกสารห้องจดหมายเหตุ             147  ชื่อเรื่อง          269  เล่ม

 1. วารสาร หนังสือพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
 • วารสารภาษาไทย           265  ชื่อเรื่อง
 • วารสารภาษาต่างประเทศ          36  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทย           12  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ          2  ชื่อเรื่อง
 • ซีดีและดีวีดี           477  ชื่อเรื่อง
 • วิดีโอ          51  ชื่อเรื่อง

 1. ฐานข้อมูลออนไลน์
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (ฉบับเต็ม) ThaiLis       1,986  รายการ
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.บอกรับ)      12  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์           1  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์           1  ฐาน
 • ฐาน E-magazine            1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย       2  ฐาน
  –  2ebook          1  ฐาน
  –  vlcloud          1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาต่างประเทศ    3  ฐาน
  –   iG Publishing       1  ฐาน
  –   eBrary               1  ฐาน
  –   World Scientific eBooks     1  ฐาน
 • หมายเหตุ ข้อมูล : กรกฎาคม 2561