เกี่ยวกับ

 1. หนังสือ
 • หนังสือภาษาไทย                  38,809  ชื่อเรื่อง    100,813  เล่ม
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ         6,417  ชื่อเรื่อง        8,236  เล่ม
 • อ้างอิง                                       4,904  ชื่อเรื่อง        9,558  เล่ม
 • วิทยานิพนธ์                              2,206  ชื่อเรื่อง         3,532  เล่ม
 • วิจัย                                           2,657  ชื่อเรื่อง         3,196  เล่ม
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล                          4,116  ชื่อเรื่อง         6,118  เล่ม
 • นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน        2,822  ชื่อเรื่อง       4,658  เล่ม
 • เอกสารห้องจดหมายเหตุ             149  ชื่อเรื่อง          268  เล่ม

 1. วารสาร หนังสือพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
 • วารสารภาษาไทย                    281  ชื่อเรื่อง
 • วารสารภาษาต่างประเทศ          24  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทย              12  ชื่อเรื่อง
 • หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ    2  ชื่อเรื่อง
 • ซีดีและดีวีดี                            1,134  ชื่อเรื่อง
 • วิดีโอ                                           50  ชื่อเรื่อง

 1. ฐานข้อมูลออนไลน์
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (ฉบับเต็ม) ThaiLis       2,136  รายการ
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.บอกรับ)      11  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์           1  ฐาน
 • ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์           1  ฐาน
 • ฐาน E-magazine                           1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาไทย       2  ฐาน
  –  2ebook                                       1  ฐาน
  –  vlcloud                                       1  ฐาน
 • ฐานข้อมูล E-book ภาษาต่างประเทศ    3  ฐาน
  –   iG Publishing                        1  ฐาน
  –   eBrary                                    1  ฐาน
  –   World Scientific eBooks     1  ฐาน
 • หมายเหตุ ข้อมูล : พฤษภาคม 2562