เกี่ยวกับ

ระเบียบการใช้บริการ

1. โปรดเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรสมาชิก เพื่อสแกนเข้าใช้บริการห้องสมุด
2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
3. หลีกเลี่ยงการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
4. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
5. เมื่ออ่านหนังสือหรือวารสารเสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ ณ จุดพักหนังสือที่กำหนดไว้
6. ไม่ควรวางของมีค่าไว้ตามโต๊ะอ่านหนังสือ
7. ไม่ควรตัด ฉีก หรือขีดเขียนหนังสือและสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
8. ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด
10. ประตูเข้า–ออก มีเครื่องตรวจหนังสือที่ไม่ได้ผ่านการยืม การขโมยหนังสือ/วัสดุห้องสมุดอื่นๆมีความผิดร้ายแรง

สิทธิ์การยืมและค่าปรับ

ประเภทสิ่งพิมพ์/วัสดุ ประเภทของผู้ใช้บริการ สิทธิการยืม/วัน ค่าปรับ
1. หนังสือ
– หนังสือทั่วไป
– วิทยานิพนธ์
– เอกสารวิจัย
– สิ่งพิมพ์รัฐบาล
นักศึกษาภาคปกติ/กศ.บป. 5 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
นักศึกษา ป.บัณฑิต 5 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 7 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) 10 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
บุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว 5 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ 10 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
ข้าราชการพลเรือน/ลูกจ้างประจำ 10 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
อาจารย์สัญญาจ้าง 10 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
อาจารย์ประจำ 20 เล่ม / 120 วัน 5 / วัน
บุคคลภายนอก ประเภท ข (ใบสมัคร) 3 เล่ม / 7 วัน 10 / วัน
2. สื่อโสตทัศนวัสดุ
– เทปคาสเซ็ท
– เทปวีดีทัศน์
– วีซีดี / ดีวีดี
อาจารย์ 2 รายการ / 7 วัน 5 / วัน
3. หนังสืออ้างอิง ให้ใช้ภายใน
หอสมุดเท่านั้น
4. วารสาร
5. หนังสือพิมพ์
6. จุลสาร
7. กฤตภาค