บริการ

จดหมายเหตุ : ARCHIVE

จดหมายเหตุ : Archive หมายถึง บันทึก หรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยผู้บันทึกอาจเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไปก็ได้

วัตถุประสงค์ของงานจดหมายเหตุ

1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร โสตทัศนวัสดุ และวัสดุที่มีความสำคัญต่อหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อประวัติ พัฒนาการ เกียรติประวัติชื่อเสียงของหน่วยงาน และบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. เอกสาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.1 หนังสือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง นโยบาย การบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัย แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.2 เอกสาร เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของกิจกรรมนั้น เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม เป็นต้น
1.3 ข่าวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือนักศึกษาเขียนไปลงในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เฉพาะที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บทความที่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ/ หรือมีผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย บทความที่กล่าวถึงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง หุ่นจำลอง และอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3. ของที่ระลึก ได้แก่ วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือเป็นของที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ภาระกิจงานจดหมายเหตุ

1. จัดเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. จัดเก็บรูปภาพตามงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. จัดเก็บเอกสารต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น สารราชฤกษ์
4. จัดทำ Web Page จดหมายเหตุ
5. เล่าเรื่องราวจากภาพในอดีต
6. จัดหาข้อมูลเพื่อทำสื่อมัลติมีเดีย
7. บันทึกการประชุมจดหมายเหตุ
8. ให้บริการข้อมูลจดหมายเหตุและเยี่ยมชมห้องจดหมายเหตุ

http://archive.bru.ac.th