บริการ

วิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูล : CATALOGING

ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อผู้ใช้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์เลขหมู่และสร้างฐานข้อมูล ดังนี้

1. เช็ครายชื่อ และจำนวนหนังสือตามใบส่งของจากร้านที่สั่งซื้อหนังสือ (กรณีหนังสือตามใบสั่งซื้อใหม่)
2. ติดแถบแม่เหล็กหนังสือใหม่ทุกเล่ม แล้วส่งฝ่ายลงทะเบียนและเข้าปกแข็ง
3. รับหนังสือที่ลงทะเบียนและเข้าปกเสร็จแล้ว มาติดบาร์โค้ดและใบกำหนดส่ง
4. เช็ครายชื่อหนังสือในระบบก่อนการสร้างฐานข้อมูลใหม่ (กรณีมีหนังสือที่มีชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ซ้ำในฐานอยู่แล้วก็เพิ่มเฉพาะเลขทะเบียนหนังสือ และเพิ่มเลขบาร์โค้ดของหนังสือโดยเรียงฉบับต่อลงในฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว)
5. วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ แล้วกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบ
6. สร้างฐานข้อมูล
– โดยบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และอื่นๆ
– ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการ US MARC ลงในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
– ศูนย์วิทยบริการใช้ระบบ VTLS
7. เขียนเลข Bid Id, เลขบาร์โค้ดหนังสือและเลขเรียกหนังสือลงในเล่มหนังสือทุกเล่มและทุกหน้าที่กำหนดหลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว
8. พิมพ์เลขหมู่ตามเลขเรียกหนังสือ แล้วนำติดลงที่สันข้างหนังสือโดยวัดจากขอบล่างประมาณ 1 นิ้วครึ่ง
9. นำหนังสือออกบริการ