บริการ

บริการยืม-คืน : CIRCULATION

การยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดจะต้องเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ห้องสมุดกำหนด ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากห้องสมุด จนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะยืมออกนอกห้องสมุดในขณะที่ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในความครอบครองของผู้ยืม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบกรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดสูญหายด้วยเหตุใดก็ตามผู้ยืมต้องชำระค่าซ่อมตามที่ห้องสมุดเห็นสมควร

ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาให้ยืม หากส่งคืนเกินกว่ากำหนดเวลาจะต้องชำระ ค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด

การสมัครเป็นสมาชิกและทำบัตรหอสมุด

ติดต่อได้ที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 พร้อมหลักฐาน ดังนี้

อาจารย์ , ข้าราชการ , บุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน

นักศึกษา
– บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสมุดกิจกรรม (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา)

บุคคลภายนอก ประเภท ข (สมัครสมาชิก)
– บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมชำระค่าบำรุงรายปี และค่าประกันของเสียหาย

การหมดอายุการเป็นสมาชิกหอสมุด

อาจารย์ , ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
– บัตรสมาชิกหอสมุดจะหมดตามอายุบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษา
– เมื่อสิ้นสุด 1 ภาคการศึกษา

บุคคลภายนอก ประเภท ข (สมัครสมาชิก)
– นับจากวันที่ได้ทำการสมัครสมาชิก 1 ปี (วันหมดอายุบัตรแสดงในบัตรสมาชิก)

กำหนดการต่ออายุสมาชิก

การทำบัตรสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกหอสมุด ต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน มาต่ออายุบัตร สมาชิกหอสมุดทุกภาคการศึกษา ระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกตั้งแต่เปิดภาคเรียนหรือภายในเวลา 1 เดือน หรือตามที่หอสมุดกำหนด

การยืม – คืน
– ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
– การยืมหนังสือทุกครั้งต้องยืมด้วยตนเองและห้ามนำบัตรสมาชิกผู้อื่นใช้ยืมหนังสือ
– หนังสือชื่อเดียวกันผู้แต่งคนเดียวกันยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และยืมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
– การคืนเมื่อส่งหนังสือเสร็จให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ส่งหรือรายการค้างค่าปรับในระบบทุกครั้ง

การยืมต่อ
          เมื่อครบกำหนดส่งหนังสือ ผู้ยืมมีสิทธิยืมหนังสือต่อได้อีก 1 ครั้ง เพื่อให้หนังสือได้หมุนเวียนให้ผู้อื่นได้ใช้บริการ

สิทธิ์การยืมและค่าปรับ

ประเภทสิ่งพิมพ์/วัสดุ ประเภทของผู้ใช้บริการ สิทธิการยืม/วัน ค่าปรับ
1. หนังสือ
– หนังสือทั่วไป
– วิทยานิพนธ์
– เอกสารวิจัย
– สิ่งพิมพ์รัฐบาล
นักศึกษาภาคปกติ/กศ.บป. 5 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
นักศึกษา ป.บัณฑิต 5 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 7 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) 10 เล่ม / 7 วัน 5 / วัน
บุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว 5 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ 10 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
ข้าราชการพลเรือน/ลูกจ้างประจำ 10 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
อาจารย์สัญญาจ้าง 10 เล่ม / 30 วัน 5 / วัน
อาจารย์ประจำ 20 เล่ม / 120 วัน 5 / วัน
บุคคลภายนอก ประเภท ข 3 เล่ม / 7 วัน 10 / วัน
2. สื่อโสตทัศนวัสดุ
– เทปคาสเซ็ท
– เทปวีดีทัศน์
– วีซีดี / ดีวีดี
อาจารย์ 2 รายการ / 7 วัน 5 / วัน
3. หนังสืออ้างอิง ให้ใช้ภายใน
หอสมุดเท่านั้น
4. วารสาร
5. หนังสือพิมพ์
6. จุลสาร
7. กฤตภาค

อัตราค่าปรับ

หนังสือที่ส่งเกินกำหนด จะต้องชำระค่าปรับวันละ 5 บาท / เล่ม / วัน ส่งก่อนกำหนดได้

กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถซ่อมได้ หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหา เดียวกัน บวกค่าดำเนินการชิ้นละ 50 บาท กรณีที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงาน ราชการหรือ เอกชนจัดพิมพ์เผยแพร่และไม่มีจำหน่าย ในท้องตลาด จะต้องชำระเงินชดใช้เป็นจำนวนอย่างน้อย 2 เท่า ของราคาปัจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น บวกกับค่าดำเนิน การชิ้นละ 50 บาท

ผู้กระทำผิดตามระเบียบข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์การยืม หากเป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบการศึกษามหาวิทยาลัยจะงดออก หลักฐานการจบการศึกษาให้จนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อย