บริการ

บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ : JOURNAL

งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่ด้านการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั้งทรัพยากรสารนิเทศที่ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารบรรณราชนครินทร์ ให้บริการดังนี้

วารสาร จัดเก็บเรียงตามลำดับตามตัวอักษรชื่อวารสาร ตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z วารสารฉบับปัจจุบันให้บริการแบบชั้นเปิดโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกหยิบวารสารได้ตามความต้องการ ส่วนวารสารฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิด จัดเก็บไว้ในห้องวารสารล่วงเวลา ผู้ใช้บริการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

หนังสือพิมพ์ ให้บริการทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันให้บริการแบบชั้นเปิดจัดเรียงไว้บนชั้นวางหนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิดจัดเก็บในห้องวารสารล่วงเวลา

จุลสาร จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่องให้บริการแบบชั้นเปิด จัดเรียงบนชั้นวางจุลสาร ฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิดจัดเก็บในห้องวารสารล่วงเวลา

กฤตภาค จัดเก็บในตู้เอกสาร เรียงลำดับตามหัวเรื่องให้บริการแบบชั้นปิด จัดเก็บในห้องวารสารล่วงเวลาและมีบริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ Matichon e–Library เข้าใช้ได้ครั้งละ 5 User ผ่านทาง


Link Matichon e–Library คือ www.matichonelibrary.com
UserName คือ bru1
Password คือ Aug22

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

1. กรุณาอ่านวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ เฉพาะบริเวณชั้น 1 เท่านั้น
2. ห้ามนำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ออกนอกศูนย์วิทยบริการโดยไม่ได้กรอกแบบฟอร์มการยืม
3. ก่อนเข้าใช้บริการห้องวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องล่วงเวลากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
4. เมื่อเลิกอ่าน โปรดนำวารสารและจุลสารไปวางบนชั้นพักวารสาร หนังสือพิมพ์นำกลับไปวางไว้ที่เดิม
5. ไม่ขีดเขียนข้อความ หรือตัดฉีกวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
6. เมื่อนำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ไปถ่ายเอกสารกรุณานำกลับมาวางไว้บนชั้นพักวารสาร หรือ
– ผู้ใช้บริการ สามารถหยิบวารสารอ่านได้ด้วยตัวเองในส่วนของการบริการในชั้นเปิด และในส่วนของการบริการในชั้นปิด ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสิ่งพิมพ์ได้ด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นได้ และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
– กรณี ต้องการนำเอกสารไปถ่ายเอกสารในส่วนการบริการบริเวณชั้นเปิดสามารถหยิบไปถ่ายเอกสารได้เลยและควรนำกลับมาไว้ที่เดิม ส่วนบริการแบบชั้นปิดต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริการวารสารก่อนทุกครั้ง

วารสารออนไลน์ : E-Magazine

E-Magazine อีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอ่านวารสารบันเทิง ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการอ่านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ด้วยแอปพลิเคชั่น NaiinPann ที่สามารถใช้งานได้บน มือถือ/ คอมพิวเตอร์/ iPad/ Tablet/ Desktopมีวารสารสำหรับให้บริการจำนวน 12 ปก การเริ่มต้นใช้งาน E-Magazineในครั้งแรก ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น NaiinePann ลงบนอุปกรณ์การอ่านของท่านเสียก่อน โดยมีช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ดังต่อไปนี้

 

ผู้ใช้สามารถอ่านวารสารได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์เมื่อท่านคลิกดาวน์โหลดวารสารเล่มนั้น ๆ เพื่ออ่านและเมื่อการดาวน์โหลดได้เสร็จสิ้นลง ท่านก็ยังสามารถอ่านในแบบออฟไลน์ได้ การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น NaiinPann สามารถเข้าใช้งานได้โดยเลือก Username ตัวใดตัวหนึ่งจากทั้งหมด 3 Username โดย 1 Username สามารถใช้งาน ได้ 5 ท่าน และไม่มีกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน เมื่อท่านเลิกใช้งาน E-Magazine ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณา Log out ออกจากระบบ เพื่อ ให้ผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ สามารถเข้าใช้งาน E-Magazine ได้ <คู่มือสืบค้น>

Password และ Username ที่ใช้ในการเข้าระบบ มีดังนี้
Username : bru01.emagazine@gmail.com
Password : bru012557
Username : bru02.emagazine@gmail.com
Password : bru022557
Username : bru03.emagazine@gmail.com
Password : bru032557

ติดต่อสอบถามข้อมูล
บรรณารักษ์ : ณัฐรดา บุญเย็น
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Email : Nutrada_nutty@hotmail.co.th