บริการ

งานประชาสัมพันธ์ : NEWS AND INFORMATION

งานประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการ

1. ประชาสัมพันธ์ภายใน คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับบุคลากร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และบริการของศูนย์วิทยบริการ เพื่อลดช่องว่างความไม่เข้าใจหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในศูนย์วิทยบริการรับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์วิทยบริการ

2. ประชาสัมพันธ์ภายนอก คือ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ระหว่างศูนย์วิทยบริการกับผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์หรือบริการพิเศษแก่สาธารณชน เพื่อสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือ ศรัทธาของผู้เข้าใช้บริการ

3. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการเลือกผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ การเลือกใช้สื่อที่ดีทำให้ประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมได้แก่ แผ่นปลิว แผ่นพับ จัดทำบอร์ด ป้ายประกาศ โปสเตอร์ นิทรรศการ ภาพกิจกรรม เป็นต้น

งานที่รับผิดชอบ คือ

1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์วิทยบริการลงสารราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เดือนหนึ่งออก 2 ครั้ง กลางเดือน กับ ปลายเดือน
2. จัดทำบอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในศูนย์วิทยบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และข้อปฏิบัติของศูนย์วิทยบริการ
3. จัดทำแผ่นพับแนะนำศูนย์วิทยบริการและ แผ่นพับแนะนำห้องสมุดกฎหมาย
4. จัดทำนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการอาเซียน
5. พิธีกรในงาน อบรม สัมมนา งานศึกษาดูงานของศูนย์วิทยบริการ
6. นำชมแนะนำงานบริการต่างๆในศูนย์วิทยบริการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตลอดจนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆที่มีข้อคำถาม