บริการ

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ OPAC

          ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog Subsystems) เป็นการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่าน Web โดยที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดผ่านทาง Internet web browser โดยมีฟังก์ชั่นการสืบค้นที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคนในระยะเวลาเดียวกันทำให้สามารถสืบค้น และค้นหาทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการสืบค้นแบบ Quick Search ทำให้ทราบผลได้ทันทีว่า มีทรัพยากรใดบ้างที่สามารถใช้บริการได้ และจัดเก็บอยู่ที่ใด
          สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://lib.opac.bru.ac.th    ขั้นตอนสืบค้น OPAC
หน้าจอหลักการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ องค์ประกอบที่จะมีอยู่ในทุกหน้าจอ คือ
          1. Banner (Cart คือตะกร้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ ,Lists คือ ที่เก็บคำสืบค้นหรือชื่อรายการทรัพยากรในเรื่องที่ผู้ใช้สนใจ, Language คือ เมนูภาษาที่รองรับในหน้าสืบค้น, Log in to your account คือ เมนูการเข้าใช้งานสำหรับสมาชิก, Search history คือ ประวัติการสืบค้น)
          2. Search menu (เครื่องมือในการสืบค้น)
          3. Library Services (บริการของห้องสมุด)

การสืบค้นทรัพยากร (Keyword Search)
การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเป็นการสืบค้นแบบคำสำคัญที่มีการสืบค้นรายการจากเขตข้อมูลที่มีการลงรายการด้วยหลักการเดียวกันกับ Google Search ซึ่งมีวิธีการสืบค้น ดังนี้
1. การเริ่มต้นการสืบค้น
1.1 ระบุคำที่ต้องการสืบค้นในช่อง Search Box แล้วคลิกปุ่ม Go เพื่อสืบค้น

1.2 เลือกรายการที่ต้องการดูรายละเอียด โดยคลิกที่รายการชื่อเรื่อง
1.3 ระบบจะปรากฏรายละเอียดของของการในรูปแบบของ Normal view โดยประกอบด้วย รายละเอียดทางบรรณานุกรมและรายการตัวเล่มที่ห้องสมุดมี รวมถึงการจัดเก็บรายการตัวเล่ม ว่ามีการจัดเก็บอยู่ที่ใด