บริการ

มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : SET CORNER

บริการมุม “ SET Corner ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งเป็นบริการสารสนเทศด้านการเงิน การลงทุน ตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อมูลตลาดหุ้นต่างประเทศ ประกอบด้วย

ตำราวิชาการ หนังสือสาระความรู้ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงินและการลงทุน และนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม